Terms of Use and Privacy Policy

Gebruiksvoorwaarden

Uw toestemming

Neem een paar minuten de tijd om deze gebruiksvoorwaarden door te nemen voordat u websites bezoek met het adres wright.com of tornier.com of andere websites van Wright Medical Group N.V. of gelieerde ondernemingen en indirecte dochterondernemingen ('websites'). Door het gebruik van deze websites gaat u ermee akkoord zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden, en deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u deze websites niet openen of gebruiken.

Inhoud

Het materiaal op deze websites vervangt op geen enkele manier de relatie die u hebt met uw arts. Het is uitsluitend bedoeld als algemene educatieve informatie. Wright Medical Group N.V., zijn gelieerde ondernemingen en directe en indirecte dochterondernemingen ('Wright' of 'wij') bedrijven geen geneeskunde, noch bieden zij medische diensten of advies. De informatie op deze websites mag niet als medisch advies worden beschouwd. U moet voor diagnose en behandeling altijd uw arts raadplegen.

Chirurgische ingrepen

Aanvragen gericht aan de Food and Drug Administration in de VS of een vergelijkbare instantie in andere landen kunnen operatietechnieken bevatten, die zijn beoordeeld als onderdeel van de vergunnings- of goedkeuringsprocedure. Deze operatietechnieken worden gegeven voor producten wanneer deze beschikbaar zijn. Ze bevatten instructies die in overeenstemming zijn met de goedgekeurde indicaties voor het betreffende product. Hoewel op de website goedgekeurde operatietechnieken beschikbaar zijn, beslist de chirurg over de keuze van de specifieke techniek die wordt gebruikt. Aan Wright gelieerde bedrijven en dochterondernemingen, fabrikanten van medische hulpmiddelen, bedrijven geen geneeskunde en doen geen aanbevelingen voor het gebruik van deze of andere operatietechnieken voor gebruik bij een bepaalde patiënt. De chirurg die een implantatie uitvoert is verantwoordelijk voor het bepalen en gebruiken van de juiste techniek voor het implanteren van een prothese in de betreffende patiënt. Wright is niet verantwoordelijk voor de keuze van de passende operatietechniek voor een individuele patiënt. Vragen betreffende de toepasselijkheid van een bepaalde techniek of een bepaald hulpmiddel moeten aan de arts van de betreffende patiënt worden gericht. Wright promoot of onderschrijft op geen enkele wijze een operatietechniek die niet is goedgekeurd voor gebruik in het land waar de lezer zich bevindt.

Productinformatie

Deze websites bevatten informatie over producten die al of niet verkrijgbaar kunnen zijn in een bepaald land of in verschillende landen onder verschillende handelsmerken verkrijgbaar kunnen zijn. De producten kunnen worden goedgekeurd door regulerende overheidsorganisaties voor de verkoop of het gebruik met verschillende indicaties of beperkingen in verschillende landen. De producten zijn mogelijk niet in alle landen voor gebruik goedgekeurd. Niets op deze websites mag worden opgevat als het promoten of aanbieden van een product of het gebruik van een product op een bepaalde wijze die niet is goedgekeurd krachtens de wet- en regelgeving in het land waar de lezer zich bevindt. De producten van Wright zijn goedgekeurd voor specifieke indicaties door de Food and Drug Administration in de VS of de vergelijkbare instantie in andere landen. Wright promoot of onderschrijft op geen enkele wijze het gebruik van de producten van Wright voor een indicatie die niet is goedgekeurd voor gebruik in het land waar de lezer zich bevindt. Specifieke vragen die artsen mogelijk hebben over de verkrijgbaarheid en het gebruik van de op deze website beschreven producten, dienen te worden gericht aan de betreffende plaatselijke verkoopafdeling. Specifieke vragen die patiënten mogelijk hebben over het gebruik van de op deze website beschreven producten, of de geschiktheid ervan voor hun eigen aandoening, moeten worden gericht aan hun eigen arts. Zie daarnaast de productbijsluiter voor belangrijke informatie over producten van Wright.

Zoek een arts

De door Wright geïdentificeerde artsen als onderdeel van 'Zoek een arts' op deze websites zijn artsen die in het verleden producten van Wright hebben gebruikt. Wright gebruikt geen andere criteria voor het identificeren van deze artsen. Wright doet geen aanbevelingen en geeft geen garanties of verklaringen, expliciet of impliciet, betreffende de bekwaamheid of kwalificaties van de door Wright geïdentificeerde artsen. Patiënten zijn verantwoordelijk voor het maken van een onafhankelijke afweging betreffende de kwalificaties van deze artsen en de vraag of een bepaalde arts geschikt is voor wat zij nodig hebben. Wright Medical bedrijft geen geneeskunde en kan dat ook niet. Alle beslissingen betreffende producten en technieken moeten door artsen worden genomen, in overleg met hun patiënten.

Privacybeleid

Ons privacybeleid beschrijft de persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u of anderen deze websites bezoeken. Dit beleid beschrijft ook hoe we omgaan met de persoonsgegevens die u met ons deelt en sommige stappen die we nemen om uw privacy te beschermen. Het aan deze gebruiksvoorwaarden verbonden privacybeleid maakt deel uit van deze gebruiksvoorwaarden. Door in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden geeft u ook uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken en verspreiden van uw persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid. Neem het privacybeleid door voordat u deze websites gebruikt.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen veranderen

Wij zijn continu bezig met het verbeteren en aanvullen van de functionaliteit van deze websites en de diensten die we aanbieden door deze websites. Als gevolg van deze veranderingen (of veranderingen in wet- en regelgeving) moeten wij mogelijk deze gebruiksvoorwaarden actualiseren of herzien. Daarom behouden wij ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te actualiseren of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, door de herziene versie van deze gebruiksvoorwaarden te plaatsen op de website, toegankelijk via de link 'Gebruiksvoorwaarden' onder aan iedere pagina van deze websites. Indien u doorgaat met het gebruik van deze sites nadat we de herziene gebruiksvoorwaarden hebben geplaatst, houdt dit in dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de herziene gebruiksvoorwaarden.
U kunt de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden op ieder moment openen door te klikken op de link 'Gebruiksvoorwaarden' onder aan iedere pagina van deze websites.

Andere overeenkomsten

Wanneer u zich aanmeldt voor het gebruik van bepaalde functies of een bepaald onderdeel van deze websites, kunt u worden gevraagd om in te stemmen met bijzondere gebruiksvoorwaarden betreffende uw gebruik van die functionaliteit of dat onderdeel. In dat geval wordt u gevraagd om expliciet in te stemmen met de bijzondere gebruiksvoorwaarden, bijvoorbeeld door een vakje aan te kruisen of te klikken op een knop met de tekst 'Ik ga akkoord'. Dit type overeenkomst wordt een doorklikovereenkomst genoemd. Als een of meer voorwaarden van de doorklikovereenkomst afwijken van deze gebruiksvoorwaarden, zullen de voorwaarden van de doorklikovereenkomst deze gebruiksvoorwaarden aanvullen of wijzigen, uitsluitend wat betreft de zaken waarop de doorklikovereenkomst betrekking heeft.

Uw verplichting om waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken

U kan worden gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken op deze websites. Als u persoonsgegevens verstrekt aan Wright via deze websites, moet deze informatie waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn.

Eigendom van websites en content

Eigendom van deze websites. Deze websites, inclusief alle software en broncode die deze websites bevatten of worden gebruikt voor het functioneren van deze websites en alle tekst, foto's, afbeeldingen, illustraties, grafische elementen, geluidsopnamen, videoclips en videoclips met geluid, en ander materiaal op deze websites (gezamenlijk 'content') zijn beschermd op grond van toepasselijke wetgeving betreffende intellectuele eigendom en andere vormen van eigendom, waaronder, maar niet beperkt tot, die van de Verenigde Staten. Alle content en de intellectuele eigendomsrechten daarop berusten bij Wright Medical Group N.V. of zijn gelieerde ondernemingen of directe of indirecte dochterondernemingen of derden die Wright een licentie hebben verleend. De aanwezigheid van bepaalde content op deze websites houdt niet in dat afgezien wordt van rechten op die content. U verwerft geen eigendomsrechten op content die u bekijkt op deze websites. Tenzij hier uitdrukkelijk anders aangegevenm mag niets van deze content worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geherpubliceerd, gedownload, gewijzigd, vertoond, op internet geplaatst of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, elektronische of mechanische wijze, fotokopieëren, opnames of anderszins, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Wright.

Auteursrechten. Auteursrechten © Wright Medical Group N.V. of gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze websites is volledig in eigendom van Wright. Kopiëren, herdistribueren of publiceren van een deel van deze websites, geheel of gedeeltelijk, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wright. Overtreders worden vervolgd. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot deze websites door domeinen die wij kiezen te blokkeren Alle productnamen, al of niet in hoofdletters of met een handelsmerksymbool, zijn handelsmerken van Wright. Gebruik van deze handelsmerken zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Wright is verboden en kan een inbreuk vormen op het auteursrecht, merkenrecht of andere toepasselijke wetgeving, waaronder die inzake laster, smaad, publiciteit en privacy. Wat betreft de relatie tussen u en Wright zijn het Wright en zijn licentiegevers die eigenaar zijn van de auteursrechten op deze websites en alle content daarvan, en deze voor zich houden.

Beperkt gebruiksrecht. Wij verlenen u hierbij een beperkt recht om toegang tot deze websites te krijgen en ze te gebruiken en om een kopie te downloaden en af te drukken van content waar u op legale wijze toegang toe hebt verkregen, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik, en uitsluitend indien u geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsaanduidingen van dergelijke content verwijdert, wijzigt of verbergt. De bovengenoemde licentie is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden en omvat niet de toepassing van datamining, robots of vergelijkbare methoden voor gegevensverzameling of -extractie. Het gebruiksrecht kan op ieder moment zonder kennisgeving en zonder opgaaf van redenen worden ingetrokken. U stemt ermee in de content niet te gebruiken, vertonen, reproduceren, opnieuw te verzenden, wijzigen, distribueren, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden, in circulatie brengen, of exploiteren, geheel of gedeeltelijk, op enige wijze, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze gebruiksvoorwaarden, tenzij u voorafgaande schriftelijke toestemming van Wright ontvangt.

Handelsmerken. Alle handelsnamen, handelsmerken en dienstmerken die op deze websites voorkomen zijn de gedeponeerde of niet-gedeponeerde handelsmerken van Wright Medical Group N.V. of zijn gelieerde ondernemingen of directe of indirecte dochterondernemingen, of licentiegevers of andere derden (gezamenlijk 'handelsmerken') en worden beschermd door wetten en verdragen betreffende handelsmerken in de VS en daarbuiten. U mag geen van de op deze websites weergegeven handelsmerken gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wright of van de eigenaar van het handelsmerk.

Uw reacties. Uw opmerkingen, reacties, suggesties en andere mededelingen betreffende deze websites en de door middel van deze websites beschikbaar gestelde informatie, producten en diensten (gezamenlijk 'reacties') zijn welkom. Wright accepteert of wenst geen ongevraagde ideeën voor producten of diensten. U wordt verzocht om geen ideeën voor nieuwe producten of diensten te communiceren. U wordt er echter op gewezen dat u verklaart en garandeert dat ideeën of informatie die u in uw reacties opneemt op geen enkele wijze vertrouwelijk of in uw eigendom zijn en dat u het wettelijk recht hebt om deze ideeën en informatie openbaar te maken. Reacties die aan Wright worden gezonden, worden NIET als vertrouwelijk beschouwd. U heeft geen verhaalsrecht tegen Wright voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk op of misbruik van enig eigendomsrecht in uw communicatie aan ons. U wordt erop gewezen dat de reacties die u naar ons zendt door middel van deze websites het exclusieve eigendom van Wright zijn en blijven. Door het inzenden van uw reacties draagt u aan ons alle rechten, titels en belangen over in verband met uw reacties, waaronder alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan uw reacties. Wij hebben het recht om uw ingediende reacties toe te passen, te exploiteren, maken, gebruiken, kopiëren, openbaar te maken, vertonen of in het openbaar uit te voeren, distribueren, verbeteren of wijzigen voor welk doel dan ook, zonder beperking en zonderu daarvoor te vergoeden. Daarom verzoeken wij u om geen reacties te sturen die u niet aan ons wilt overdragen. Alle reacties dienen te worden verzonden via contact.

Andere beperkingen op uw gebruik van de websites van Wright

U mag deze websites niet gebruiken

 • om toegang te krijgen tot (of te proberen toegang te krijgen tot) delen of functies van deze websites waarvoor u niet de juiste goedkeuring hebt;
 • om zich voor te doen als een persoon of entiteit of valse informatie te geven over uzelf, uw leeftijd of uw band met een persoon of entiteit;
 • op een manier die in strijd is met nationale, staats-, plaatselijke of internationale wetgeving of voorschiften;
 • om met Wright te concurreren, waaronder het adverteren, promoten of verkopen van producten of diensten die concurreren met door Wright aangeboden producten of diensten;
 • om criminele of illegale activiteiten te te bevorderen of om educatieve informatie te verschaffen over illegale activiteiten;
 • op een manier die de netwerken of diensten die deze websites ondersteunen verstoort, onklaar maakt, onderbreekt, hindert of overmatig belast;
 • om e-mailadressen of andere contactgegevens op actieve of passieve wijze te verzamelen, op elektronische of andere wijze, om ongevraagde e-mail of andere berichten te versturen; of
 • op een wijze die wij, naar eigen goeddunken van Wright, beschouwen als beperkend of belemmerend voor het gebruik of het genot van deze websites door andere gebruikers.
Verwijderen van content

Als u om wat voor reden dan ook wenst dat wij content van deze websites verwijderen, neem dan contact met ons op via contact. Hoewel wij niet verplicht zijn om content te verwijderen uitsluitend wegens een verzoek daartoe, zal Wright alle dergelijke verzoeken bestuderen en content verwijderen waarvan wij vaststellen dat die verwijderd moet worden, naar goeddunken van Wright en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden (waaronder het privacybeleid van Wright) en van toepassing zijnde wetgeving.

Recht op wijziging of opheffing van websites

Wright behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd deze websites (of een gedeelte daarvan) te wijzigen of deze tijdelijk of permanent op te heffen, met of zonder kennisgeving. Wright is niet aansprakelijk jegens u of enige derde voor wijzigingen, opschorting of opheffing van deze websites.

Links naar andere websites

Deze websites kunnen links bieden naar andere websites, die door derden worden beheerd. Aangezien wij geen controle hebben over websites van derden, zijn wij niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van die websites en geven wij geen goedkeuring en dragen we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor content, reclame, diensten, producten of ander materiaal dat op of via dergelijke websites beschikbaar is. Wright is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op content, reclame, diensten, producten of ander materiaal dat op of via dergelijke websites beschikbaar is. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op uw gebruik van websites van derden. Uw gebruik van dergelijke websites is onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van de eigenaar van de betreffende websites.

Afwijzing van garantie

WRIGHT DOET GEEN UITSPRAKEN EN BIEDT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITES, DE CONTENT VAN DEZE WEBSITES OF PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR DEZE WEBSITES WORDT GEPROPAGEERD. DEZE WEBSITES EN ALLE CONTENT DAARVAN WORDEN AANGEBODEN ZOALS ZE ZIJN EN ZOALS BESCHIKBAAR. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJST WRIGHT ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, OP GROND VAN WET, GEWOONTE OF HANDELWIJZE OF UITVOERINGSWIJZE OF OP ENIGE ANDERE GROND, WAARONDER ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE TITEL, CONFORMITEIT MET WET- EN REGELGEVING, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ZONDER HET ALGEMENE KARAKTER VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, DOET WRIGHT GEEN UITSPRAKEN EN BIEDT HET TEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, CORRECTHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID VAN DE CONTENT VAN DEZE WEBSITES. WRIGHT ONDERSCHRIJFT GEEN MENING, ADVIES, OPMERKING OF VERKLARING OP DEZE WEBSITES VAN GEBRUIKERS, EN DERGELIJKE VERKLARINGEN VORMEN OP GEEN ENKELE WIJZE EEN WEERSPIEGELING VAN DE MENING, HET ADVIES OF EEN VERKLARING VAN WRIGHT.

Gebruikers stemmen ermee in dat het openen en gebruiken van deze website en de inhoud ervan voor eigen risico is.
Wright behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om informatie op elk moment te wijzigen, verwijderen of bij te werken zonder kennisgeving, echter zonder dat Wright enige verplichting op zich neemt om de informatie op deze website bij te werken.

Beperkingen van aansprakelijkheid

UNDER NO CIRCUMSTANCES, SHALL WRIGHT, OR ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AGENTS, SUPPLIERS, LICENSORS AND SERVICE PROVIDERS, OR ANY OF ITS OR THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS, DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS (COLLECTIVELY, THE “RELEASED PARTIES”), BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY CLAIMING THROUGH YOU FOR ANY LOSSES OR DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THESE SITES, THEIR CONTENT, ANY SERVICES OR PRODUCTS MADE AVAILABLE THROUGH THESE SITES, OR YOUR USE OF OR INABILITY TO USE THESE SITES, INCLUDING ANY LOSS OR DAMAGE DUE TO VIRUSES THAT MAY

AFFECT YOUR COMPUTER EQUIPMENT, SOFTWARE, DATA OR OTHER PROPERTY ON ACCOUNT OF YOUR USE OF THESE SITES OR YOUR DOWNLOADING OF ANY MATERIAL FROM THESE SITES.
DIT IS EEN ALGEMENE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID, DIE VAN TOEPASSING IS OP ALLE VERLIEZEN EN SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (DIRECTE, INDIRECTE, ALGEMENE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, MOREELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET UITSLUITEND, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST), ONGEACHT OF DE VORDERING IS GEBASEERD OP OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE DOCTRINE, ZELFS ALS EEN BEVOEGD VERTEGENWOORDIGER VAN WRIGHT OF EEN ANDERE GEVRIJWAARDE PARTIJ WIST OF HAD KUNNEN WETEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ONGEACHT HET SLAGEN OF DE DOELTREFFENDHEID VAN ANDERE RECHTSMIDDELEN.

IF ANY PART OF THIS LIMITATION OF LIABILITY IS FOUND TO BE INVALID, ILLEGAL OR UNENFORCEABLE FOR ANY REASON, THEN THE AGGREGATE LIABILITY OF WRIGHT, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AGENTS, SUPPLIERS, LICENSORS AND SERVICE PROVIDERS, AND ITS AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS, DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES AND AGENTS, UNDER SUCH CIRCUMSTANCES TO YOU OR ANY PERSON OR

ENTITY CLAIMING THROUGH YOU FOR LIABILITIES THAT OTHERWISE WOULD HAVE BEEN LIMITED SHALL NOT EXCEED ONE HUNDRED DOLLARS ($100,00).

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SOORTEN SCHADE NIET TOEGESTAAN. DAAROM IS EEN AANTAL VAN DEZE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

NIETS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEPERKT AANSPRAKELIJKHEID OF SLUIT DEZE UIT, VOOR VERLIES OF SCHADE DIE NIET OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING RECHTMATIG KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

Kinderen tot dertien jaar

Wij zijn trots op deze websites en streven ernaar dat zij niemand kwetsen, van welke leeftijd dan ook. Deze websites zijn echter niet bedoeld voor kinderen of minderjarigen tot dertien jaar, zonder toestemming van een ouder of voogd. Als u denkt dat een kind persoonsgegevens heeft verstrekt op of door deze websites, zonder toestemming en toezicht van een ouder of voogd, neem dan contact met ons op zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Keuze van toepasselijke wetgeving, jurisdictie en plaats van rechtspraak

Deze gebruiksvoorwaarden en de relatie tussen u en Wright wordt beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met de federale wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika (VS) en de wetten van de staat Tennessee, VS, met uitsluiting van bepalingen betreffende conflicten van recht waaruit de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied zou blijken. EEN RECHTSVORDERING OF PROCEDURE BETREFFENDE UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITES OF DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZAL UITSLUITEND WORDEN BEHANDELD IN EEN STAATS- OF FEDERALE RECHTBANK IN SHELBY COUNTY, TENNESSEE, VS. U EN WRIGHT KOMEN ONHERROEPELIJK OVEREEN OM ZICH TE ONDERWERPEN AAN DE JURISDICTIE VAN DEZE RECHTBANKEN. U ziet uitdrukkelijk af van enige vordering betreffende een onjuiste plaats van rechtspraak en van enige vordering dat genoemde rechtbanken ongeschikt zijn. Als de rechtbank in het land waar u verblijft, vaststelt dat de bepalingen in deze alinea niet afdwingbaar zijn, stemt u in met bindende arbitrage.

Verjaring

U stemt ermee in dat, ongeacht enige tegenstrijdige wettelijke bepaling, vorderingen of acties voortkomend uit of gerelateerd aan uw gebruik van deze websites of deze gebruiksvoorwaarden moeten worden ingediend binnen 1 jaar na het ontstaan van de grond voor de vordering of actie, en dat deze daarna niet meer kunnen worden ingediend.

Algemeen

In deze gebruiksvoorwaarden betekent de term 'inclusief': 'inclusief, maar niet beperkt tot'. De titels van secties zijn uitsluitend voor naslagdoeleinden bestemd en vormen geen definitie, beperking, uitlegging of beschrijving van het doel of de strekking van een tekstdeel.

De op deze websites gepubliceerde informatie kan betrekking hebben op producten, programma's of diensten die in uw land niet beschikbaar zijn. Neem contact op met uw zakelijke contactpersoon van Wright voor de producten, programma's en diensten die voor u beschikbaar zijn.

Het op enig moment niet eisen van de toepassing van een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden of het niet uitoefenen van een hierin bepaald recht door Wright, kan niet worden opgevat als afzien van de betreffende bepaling of het betreffende recht. Alle afstandsverklaringen moeten schriftelijk zijn en ondertekend zijn door de zich verbindende partij. Unless the written waiver contains an express statement to the contrary, no waiver of any breach of any
provision of these Terms of Use or of any right provided for herein shall be construed as a waiver of any continuing or succeeding breach of such provision, a waiver of the provision itself, or a waiver of any right under these Terms of Use.

Als een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt aangemerkt, is die ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid niet van invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen, en de rechtbank zal een dergelijke bepaling vervangen door de geldige en afdwingbare bepaling die de meeste gelijkenis vertoont met het doel en het economische effect van een dergelijke bepaling. De overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht.

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten de gehele overeenkomst tussen ons, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Wright wat betreft het onderwerp ervan.

Deze gebruiksvoorwaarden mogen uitsluitend worden gewijzigd zoals hierboven in deze gebruiksvoorwaarden is aangegeven.

Contact

Als u vragen of bedenkingen hebt betreffende dit beleid, neem dan contact met ons op.

Wright Medical General Privacy Policy

Introduction

Our Privacy Commitment
Wright Medical Group N.V. understands the right to privacy and is committed to keeping all your Personal Data secure.

About this Privacy Policy
This Privacy Policy is an overview of how Wright Medical and its affiliates process personal information about individuals.
The list below sets out what is covered in this Privacy Policy and you can click on the headings below to go to a specific section:

 1. THE TYPE OF INFORMATION WE PROCESS
 2. WHY WE PROCESS YOUR INFORMATION
 3. CHILDREN
 4. DISCLOSURE OF YOUR INFORMATION TO THIRD PARTY
 5. INTERNATIONAL TRANSFERS OF PERSONAL DATA
 6. HOW WE SAFEGUARD YOUR INFORMATION
 7. HOW LONG WE KEEP YOUR PERSONAL DATA
 8. YOUR RIGHTS
 9. CONTACT US
 10. UPDATES TO THIS PRIVACY POLICY
 11. PRIVACY NOTICE FOR CALIFORNIA RESIDENTS

Scope
This Privacy Policy governs the handling of Personal Data by Wright Medical while carrying on commercial activities.

We use the following definitions in this Privacy Policy:

“Wright Medical”, “we or “us” means Wright Medical Group N.V. and each of its affiliates.

“Personal Data” means any data which relates to a living individual who can be identified from that data or from that data and other information which is in the possession of, or is likely to come into the possession of, Wright Medical (or its representatives or service providers). In addition to factual information, it includes any expression of opinion about an individual and any indication of the intentions of Wright Medical or any other person in respect of an individual.

“Processing” means any operation or set of operations which is performed on Personal Data or on sets of Personal Data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

1. THE TYPES OF INFORMATION WE PROCESS
 • 1,1 – We may process information about you including, but not limited to:
  • General information, such as name, postal and/or email address, phone number, date of birth, job title, and other information such as photographs and digital imagery, payment-related information, government issued identification in accordance with applicable law (e.g. driving license, passport, professional license number), agreements, your communications preferences; queries you make to Wright Medical;
  • Sensitive information, such as health information or reports of an individual end-customer (i.e. concerning product claims and investigations, patient pre and post-operative outcomes for research and statistical purposes in accordance with applicable law); and
  • Digital information generated from your use of our websites and mobile applications, such as IP address, geo-localization, device ID and data transmitted via cookies. For more information on the cookies used by Wright Medical please see our Cookie Policy below.

2. WHY WE PROCESSES YOUR INFORMATION
 • 2,1 – We may process your Personal Data for purposes including, but not limited to:
  • Proceeding with the orders of our products and services;
  • Responding to enquiries, and inviting individuals to our events;
  • Engaging with healthcare professional and key opinion leaders;
  • Conducting surveys and interviews with healthcare professional to help us improve our products;
  • Providing information about our products and services;
  • Complying with regulatory obligations;
  • Improving the content, functionality and usability of our websites;
  • Personalising the content of our websites according to the user’s interests;
  • Managing and administrating our business; and
  • Any other purpose identified in applicable Privacy Notices, or other agreement between you and Wright Medical
 • 2,2 – Where we process Personal Data, we make sure that we have a lawful basis, including:
  • Processing is necessary to perform our contractual obligations with our customers;
  • You have provided consent (in which cases, such consent can be withdrawn at any time);
  • Processing is necessary to comply with legal and regulatory obligations;
  • Processing is necessary to protect the vital interests of an individual;
  • Processing is in the public interest;
  • Processing is necessary to establish, exercise or defend our legal rights or for the purpose of legal proceedings; or
  • Processing is in Wright Medical’s legitimate interests, such as
   • managing and administrating the operation of our business effectively and efficiently;
   • complying with internal policies and procedures;
   • monitoring the use of our copyrighted materials;
   • conducting scientific and statistical research;
   • improving our products and services;
   • enabling quick and easy access to information on Wright Medical products;
   • offering optimal, up-to-date security solutions for mobile devices and IT systems; and
   • obtaining further knowledge of current threats to network security to update our security solutions and provide these to the market.
 • 2,3 – In addition to the above, where we process special categories of Personal Data, such as information about individuals’ health, religion, ethnicity, genetic and biometric data, sexual orientation or sex life, we shall only do so in accordance with the obligations of the law. We rely on conditions including, but not limited to:
  • You have provided explicit consent;
  • Processing is necessary for specific rights and obligations related to employment;
  • Processing is necessary to protect the vital interests of an individual;
  • Processing is necessary for the purposes of provision of healthcare or occupational medicine, pursuant to a contract with a healthcare professional, and
  • Processing is necessary for scientific research.

3. CHILDREN
 • 3,1 – We will not collect personal information for children under the age of 13 without prior, verifiable consent from his or her legal representative.

4. DISCLOSURE OF YOUR INFORMATION TO THIRD PARTIES
 • 4,1 – We may share your Personal Data within the Wright Medical group of companies for the purposes described above.
 • 4,2 – We may also share your Personal Data outside of the Wright Medical group for the following purposes:
  • With third party agents and contractors for the purposes of providing services to us (for example, IT and communications providers). These third parties will be subject to appropriate data protection obligations and they will only use your Personal Data as described in this Privacy Policy;
  • To the extent required by law, for example if we are under a duty to disclose your Personal Data to comply with any legal obligation (including, without limitation, to comply with tax reporting requirements and disclosures to regulators), or to establish, exercise or defend its legal rights;
  • If we sell our business or assets, in which case we may need to disclose your Personal Data to the prospective buyer for due diligence purposes; and
  • If we are acquired by a third party, in which case the Personal Data held by us about you will be disclosed to the third-party buyer.

5. INTERNATIONAL TRANSFERS OF PERSONAL DATA
 • 5,1 – Wright Medical is a global business. Our customers and our operations are spread around the world. As a result, we collect and transfer Personal Data on a global basis. That means that we may transfer your Personal Data to locations outside of your country.
 • 5,2 – Where we transfer your Personal Data to a country located outside the European Economic Area (‘EEA’), we will ensure that it is protected and transferred in a manner consistent with the legal requirements. In relation to data being transferred outside of the EEA, for example, this may be done in one of the following ways:
  • The country that we send the data to might be approved by the European Commission as offering an adequate level of protection for Personal Data;
  • The recipient might have signed up to a contract based on “model contractual clauses” approved by the European Commission, obliging them to protect your Personal Data;
  • Where the recipient is located in the US, it might be a certified member of the EU-US Privacy Shield scheme; or
  • In other circumstances the law may permit us to otherwise transfer your Personal Data outside Europe.

6. HOW WE SAFEGUARD YOUR INFORMATION
 • 6,1 – We have extensive controls in place to maintain the security of our information and information systems. Personal Data is protected with safeguards according to the sensitivity of the relevant information. Industry best practice security controls are in place and monitored on a regular basis. Electronic and physical access to systems where Personal Data is gathered, processed or stored is limited and controlled.
 • 6,2 – As a condition of employment, Wright Medical employees are required to follow all applicable laws and regulations, including in relation to data protection law. Access to sensitive Personal Data is limited to those employees who need to know it to perform their roles. Unauthorised use or disclosure of confidential client information by a Wright Medical employee is prohibited by policy and may result in disciplinary measures.

7. HOW LONG WE KEEP YOUR PERSONAL DATA
 • 7,1 – How long we will hold your Personal Data for will vary and will be determined by the following criteria:
  • The purpose for which we are using it – Wright Medical will need to keep the data for as long as is necessary for that purpose;
  • Legal obligations – laws or regulation may set a minimum period for which we have to keep your Personal Data.

8. YOUR RIGHTS
 • 8,1 – Under the applicable law (e.g. European data privacy law), you may have the following rights:
  • The right to obtain information regarding the Processing of your Personal Data and access to the Personal Data which we hold about you;
  • The right to withdraw your consent to the Processing of your Personal Data at any time. Please note, however, that we may still be entitled to process your Personal Data if we have another legitimate reason for doing so. For example, we may need to retain Personal Data to comply with a legal obligation;
  • In some circumstances, the right to receive some Personal Data in a structured, commonly used and machine-readable format and/or request that we transmit those data to a third party where this is technically feasible. Please note that this right only applies to Personal Data which you have provided directly to Wright Medical;
  • The right to request that we rectify your Personal Data if it is inaccurate or incomplete;
  • The right to request that we erase your Personal Data in certain circumstances. Please note that there may be circumstances where you ask us to erase your Personal Data, but we are legally entitled to retain it;
  • The right to object to, or request that we restrict, our Processing of your Personal Data in certain circumstances. Again, there may be circumstances where you object to, or ask us to restrict, our Processing of your Personal Data, but we are legally entitled to refuse that request;
  • The right to lodge a complaint with the relevant data protection regulator if you think that any of your rights have been infringed by us; and
  • The right to provide instructions regarding the Processing of data after your death.
 • 8,2 – You can exercise your rights by contacting us using the details listed in paragraph 9 below.

9. CONTACT US
 • 9,1 – If you have any questions about this Privacy Policy, or to obtain more information about Wright Medical’s handling of your Personal Data, please contact our Data Protection Officer using the following contact information:
  Address:

  Internationaal hoofdkantoor
  Fraser House, 56 Kingston Road,
  Staines-upon-Thames, TW18 4NL, UK

  Email Address: [e-mailadres beveiligd]
 • 9,2 – We are usually able to resolve privacy questions or concerns promptly and effectively. If you are not satisfied with the response you receive from our Privacy Officer, you may escalate concerns to the applicable privacy regulator in your jurisdiction. Upon request, Wright Medical’s Privacy Officer will provide you with the contact information for that regulator.

10. UPDATES TO THIS PRIVACY POLICY
 • 10,1 – We may change this Privacy Policy at any time. Any changes will become effective when we post the revised Privacy Policy on this website. Your use of our services following these changes means that you accept the revised Privacy Policy. We recommend that you regularly review the Privacy Policy when you visit our website.
 • 10,2 – This policy was last updated in May 2020.

11. PRIVACY NOTICE FOR CALIFORNIA RESIDENTS
 • This Privacy Notice for California Residents supplements the information contained in the Wright Medical Global Privacy Policy (above) and further describes our privacy practices as required by the California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”)., and applies only to California residents (“You,” “your” or “consumer”). This Notice applies to all the personal information that we collect when California residents (“You”, “your” or “consumer”) interact with us, such as when visiting our websites, using or purchasing our products or services, contacting customer service and when interacting with us as a business customer, supplier or business partner (collectively, the “Services”). This Notice does not apply to California residents travelling outside of California.
 • A. Personal Information Collection and Purposes of Use

  We collect and use information that identifies, relates to, describes, references, is capable of being associated with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with you (“Personal Information”). Specifically, we may collect the following categories of personal information about you:

  • Identifiers, such as name, alias, postal address, unique personal identifier, online identifier, email address, Internet Protocol (“IP”) address, telephone number, social security number, driver’s license number, passport number;
  • Online activity information, including, but not limited to information regarding your interaction with our digital products (i.e. BluePrint™ and Prophecy™)
  • Location information that you provide or that we collect via your device, subject to your settings;
  • Commercial information, such as records of products or services purchased, obtained or considered; and payment information such as payment card numbers;
  • Audio, electronic, visual, or similar information, such as pictures, video and audio recordings where you have provided your permission;
  • Professional or employment-related information, such as employer, job title, work history, professional qualifications, publications and references;
  • Education information;
  • Sensitive personal information, such as health information or criminal background in accordance with applicable law).
 • B. We collect this Personal Information for the purposes noted in our Global Privacy Policy (see Section 2 “Why We Process Your Information”). Our Personal Information Handling Practices in 2019

  In the preceding 12 months, we have collected the categories of Personal Information as described above from: (i) California residents who have visited our websites or used one of our digital products; (ii) provided us their Personal Information; or (iii) had or have a contractual or business relationship with us or any of our affiliates.

  We have collected such Personal Information from one or more of the following categories of sources:

  • Information that you submit or share directly with us, through registrations, surveys, applications, or telephone calls, and email and postal communications;
  • Information passively collected from cookies and other website analytics;
  • Information collected through third parties and public databases;
  • From one or more of our affiliates with which you have a business relationship;
  • Service providers with which we have a contractual relationship and to which you have provided your Personal Information.
 • We may disclose your Personal Information with the categories of third parties noted in our Global Privacy Policy (see Section 4 “Disclosure of Your Information to Third-Parties”).

  We may collect one or more of the following specific pieces of personal information:

  • Legal name, nickname, signature, email address, postal address, social security number, date of birth, driver’s license number, physical characteristics or description, educational level, current employment or employment history, biometric information, and/or geolocation data.
  • Account name, bank account number, credit card number, debit card number, or any other financial information, medical information and/or health insurance information.
  • Online identifier, Internet Protocol address, Internet or other electronic network activity information, including, but not limited to, browsing history, search history, and information regarding a consumer’s interaction with an Internet Web site, application, or advertisement
 • We do not and will not sell your Personal Information.
 • C. Your Privacy Rights

  Subject to certain limitations, you have the following rights regarding our collection and use of your personal information. To exercise those rights, you must submit a request by either calling us at +1 800 238 7117 or submitting your request at [email protected] We may ask you to provide additional information to verify your request. We may not discriminate against you if you exercise your rights as described in this notice. For example, we may not deny goods or services to you, or charge you different prices or rates, or provide a different level of quality of products or services.

  Right to Information
  You have the right to request the following information regarding the personal information we have collected about you:

  • Categories of personal information collected about you, and sources from which collected;
  • Our purpose for collecting personal information;
  • Categories of third-parties with which the personal information was shared; and
  • Specific pieces of personal information collected about consumers.

  You have the right to request the following information regarding the personal information we have sold or disclosed about you:

  • Categories of your personal information sold in the preceding 12 months;
  • Categories of third parties to whom your personal information has been disclosed;
  • Categories of personal information that we disclosed about consumers for a business purpose.

  Right to Request Deletion
  You have the right to request that we delete the personal information we have about you. However, we are not required to delete information if it is necessary to retain your information to:

  • Complete the transaction for which the personal information was collected, provide a good or service requested by you, or a transaction reasonably anticipated within the context of our or one of our affiliate’s ongoing business relationship with you, or to otherwise perform a contract we have with you.
  • Detect security incidents, protect against malicious, deceptive, fraudulent or illegal activity or prosecute those responsible for that activity.
  • Debug to identify and repair errors that impair existing intended functionality.
  • Exercise free speech ensure the right of another consumer to exercise his or her right of free speech, or exercise another right provided for by law.
  • Comply with the California Electronic Communications Privacy Act pursuant to Chapter 3,6 (commencing with Section 1546) of Title 12 of Part 2 of the Penal Code.
  • Engage in public or peer-reviewed scientific, historical, or statistical research in the public interest that adheres to all other applicable ethics and privacy laws, when deletion of the information is likely to render impossible or seriously impact the achievement of such research, if you have provided informed consent.
  • Facilitate solely internal uses that are reasonably aligned with your expectations based on your relationship with us or one of our affiliates.
  • Comply with a legal obligation.
  • Otherwise use the personal information, internally, in a lawful manner that is compatible with the context in which it was provided.

Cookie Policy

1. What is a cookie?

Cookies are small text files of letters and numbers that a website may place or store on your computer or mobile device when you visit a site or page.

When navigating on Wright Medical’s websites, cookies may be placed on your computer or mobile device.

You have the right reconsider your decision at any time.

2. Types of cookies

First-party cookies: These cookies are set by the website you’re visiting (e.g. nederlands.wright.com)

Third-party cookies: These cookies are set by someone other than the owner of the website you’re visiting.

Session cookies: These cookies only last as long as your online session and disappear from your computer or device when you close your browser (like Internet Explorer or Safari).

Persistent cookies: These cookies stay on your computer or device after your browser has been closed and last for a time specified in the cookie.

Strictly necessary cookies: These cookies let you use all the different parts of the Wright Medical website. Without them, services that you’ve asked for can’t be provided.

Functional cookies: These cookies help us personalise the service to you by remembering your preferences and settings.

Performance cookies: These cookies help us make sure that the website is working properly and fix any errors. Also, they let us understand how you use our website.

The following cookies are cookies used on our website:

Name of the cookie Third Party Provider Functionality

last_username

N/A

This cookie remembers last username signed into website.

PHPSESSID

N/A

This cookie is used to maintain user session variables.

BE_CLA3

N/A

This cookie keeps track of visitor preferences. It is a persistent cookie.

wp-settings-time-1

N/A

This cookie recognizes logged in users.

__utma

Google Analytics

This cookie keeps track of the number of times a visitor has been to the site, when their first visit was, and when their last visit occurred. It is a persistent cookie.

__utmb
__utmc

Google Analytics

The B and C cookies are brothers, working together to calculate how long a visit takes. __utmb takes a timestamp of the exact moment in time when a visitor enters a site, while __utmc tales a timestamp of the exact moment in time when a visitor leaves a site. __utmb expires at the end of the session. __utmc waits 30 minutes, and then it expires.

__utmt

Google Analytics

This cookie is used to throttle the request rate – limiting the collection of data on high traffic sites. It expires after 10 minutes.

__utmz

Google Analytics

This cookie keeps track of where the visitor came from, what search engine they used, what link they clicked on, what keyword they used, and where they were when accessed the site. It expires in 6 months.

_gat
_gid
_ga

Google Analytics

These cookies are used to distinguish users.

_atuvc

AddThis

This cookie gathers visitor statistics.

_cfduid

CloudFlare

This cookie identifies different users behind a shared IP address.

_pk_id.14.179f, _pk_ref.14.179f, _pk_ses.14.179f

Piwik/MedOK

These cookies are used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier.

Access_token

N/A

Credential used by the application to access to an API (standard for OAuth2).

Refresh_token

N/A

Contains the information required to obtain a new Access Token (standard for OAuth2).

NID

Google

This cookie is used by BluePrint™ and is necessary for ReCaptcha authentication, a means of differentiating human user from bots.

3. Your agreement to the use of cookies

The use of cookies is subject to your agreement. You accept the use of cookies by pursuing your navigation after your first entrance on the website, but you can change your settings at any time.

4. How can I control or delete cookies?

In relation to our website, most browsers are initially set up to automatically accept cookies that are placed on your computer or mobile device when you use websites. You can change the settings on your browser to block cookies or to alert you when cookies are being set on your computer or mobile device. You can also delete cookies stored on your computer or mobile device through your browser.

Please refer to your browser instructions or Help screen to learn more about how to adjust or modify your browser settings. You will find below the Help pages of the commonly used navigators:

You can also activate the parameter “Do not track” on your browser to send a code stating that you do not wish to be tracked:

For opting-out cookies placed by Google Analytics, you can also install the following add-on on your usual) navigator (Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari or Opera): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Please note that parts of our websites may not function correctly if you disable the cookies.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software