Gebruiksvoorwaarden

Uw toestemming
Neem een paar minuten de tijd om deze gebruiksvoorwaarden door te nemen voordat u websites bezoek met het adres wright.com of tornier.com of andere websites van Wright Medical Group N.V. of gelieerde ondernemingen en indirecte dochterondernemingen ('websites'). Door het gebruik van deze websites gaat u ermee akkoord zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden, en deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u deze websites niet openen of gebruiken.

Inhoud
Het materiaal op deze websites vervangt op geen enkele manier de relatie die u hebt met uw arts. Het is uitsluitend bedoeld als algemene educatieve informatie. Wright Medical Group N.V., zijn gelieerde ondernemingen en directe en indirecte dochterondernemingen ('Wright' of 'wij') bedrijven geen geneeskunde, noch bieden zij medische diensten of advies. De informatie op deze websites mag niet als medisch advies worden beschouwd. U moet voor diagnose en behandeling altijd uw arts raadplegen.

Chirurgische ingrepen
Aanvragen gericht aan de Food and Drug Administration in de VS of een vergelijkbare instantie in andere landen kunnen operatietechnieken bevatten, die zijn beoordeeld als onderdeel van de vergunnings- of goedkeuringsprocedure. Deze operatietechnieken worden gegeven voor producten wanneer deze beschikbaar zijn. Ze bevatten instructies die in overeenstemming zijn met de goedgekeurde indicaties voor het betreffende product. Hoewel op de website goedgekeurde operatietechnieken beschikbaar zijn, beslist de chirurg over de keuze van de specifieke techniek die wordt gebruikt. Aan Wright gelieerde bedrijven en dochterondernemingen, fabrikanten van medische hulpmiddelen, bedrijven geen geneeskunde en doen geen aanbevelingen voor het gebruik van deze of andere operatietechnieken voor gebruik bij een bepaalde patiënt. De chirurg die een implantatie uitvoert is verantwoordelijk voor het bepalen en gebruiken van de juiste techniek voor het implanteren van een prothese in de betreffende patiënt. Wright is niet verantwoordelijk voor de keuze van de passende operatietechniek voor een individuele patiënt. Vragen betreffende de toepasselijkheid van een bepaalde techniek of een bepaald hulpmiddel moeten aan de arts van de betreffende patiënt worden gericht. Wright promoot of onderschrijft op geen enkele wijze een operatietechniek die niet is goedgekeurd voor gebruik in het land waar de lezer zich bevindt.

Productinformatie
Deze websites bevatten informatie over producten die al of niet verkrijgbaar kunnen zijn in een bepaald land of in verschillende landen onder verschillende handelsmerken verkrijgbaar kunnen zijn. De producten kunnen worden goedgekeurd door regulerende overheidsorganisaties voor de verkoop of het gebruik met verschillende indicaties of beperkingen in verschillende landen. De producten zijn mogelijk niet in alle landen voor gebruik goedgekeurd. Niets op deze websites mag worden opgevat als het promoten of aanbieden van een product of het gebruik van een product op een bepaalde wijze die niet is goedgekeurd krachtens de wet- en regelgeving in het land waar de lezer zich bevindt. De producten van Wright zijn goedgekeurd voor specifieke indicaties door de Food and Drug Administration in de VS of de vergelijkbare instantie in andere landen. Wright promoot of onderschrijft op geen enkele wijze het gebruik van de producten van Wright voor een indicatie die niet is goedgekeurd voor gebruik in het land waar de lezer zich bevindt. Specifieke vragen die artsen mogelijk hebben over de verkrijgbaarheid en het gebruik van de op deze website beschreven producten, dienen te worden gericht aan de betreffende plaatselijke verkoopafdeling. Specifieke vragen die patiënten mogelijk hebben over het gebruik van de op deze website beschreven producten, of de geschiktheid ervan voor hun eigen aandoening, moeten worden gericht aan hun eigen arts. Zie daarnaast de productbijsluiter voor belangrijke informatie over producten van Wright.

Zoek een arts
De door Wright geïdentificeerde artsen als onderdeel van 'Zoek een arts' op deze websites zijn artsen die in het verleden producten van Wright hebben gebruikt. Wright gebruikt geen andere criteria voor het identificeren van deze artsen. Wright doet geen aanbevelingen en geeft geen garanties of verklaringen, expliciet of impliciet, betreffende de bekwaamheid of kwalificaties van de door Wright geïdentificeerde artsen. Patiënten zijn verantwoordelijk voor het maken van een onafhankelijke afweging betreffende de kwalificaties van deze artsen en de vraag of een bepaalde arts geschikt is voor wat zij nodig hebben. Wright Medical bedrijft geen geneeskunde en kan dat ook niet. Alle beslissingen betreffende producten en technieken moeten door artsen worden genomen, in overleg met hun patiënten.

Privacybeleid
Ons privacybeleid beschrijft de persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u of anderen deze websites bezoeken. Dit beleid beschrijft ook hoe we omgaan met de persoonsgegevens die u met ons deelt en sommige stappen die we nemen om uw privacy te beschermen. Het aan deze gebruiksvoorwaarden verbonden privacybeleid maakt deel uit van deze gebruiksvoorwaarden. Door in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden geeft u ook uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken en verspreiden van uw persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid. Neem het privacybeleid door voordat u deze websites gebruikt.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen veranderen
Wij zijn continu bezig met het verbeteren en aanvullen van de functionaliteit van deze websites en de diensten die we aanbieden door deze websites. Als gevolg van deze veranderingen (of veranderingen in wet- en regelgeving) moeten wij mogelijk deze gebruiksvoorwaarden actualiseren of herzien. Daarom behouden wij ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te actualiseren of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, door de herziene versie van deze gebruiksvoorwaarden te plaatsen op de website, toegankelijk via de link 'Gebruiksvoorwaarden' onder aan iedere pagina van deze websites. Indien u doorgaat met het gebruik van deze sites nadat we de herziene gebruiksvoorwaarden hebben geplaatst, houdt dit in dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de herziene gebruiksvoorwaarden.
U kunt de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden op ieder moment openen door te klikken op de link 'Gebruiksvoorwaarden' onder aan iedere pagina van deze websites.

Andere overeenkomsten
Wanneer u zich aanmeldt voor het gebruik van bepaalde functies of een bepaald onderdeel van deze websites, kunt u worden gevraagd om in te stemmen met bijzondere gebruiksvoorwaarden betreffende uw gebruik van die functionaliteit of dat onderdeel. In dat geval wordt u gevraagd om expliciet in te stemmen met de bijzondere gebruiksvoorwaarden, bijvoorbeeld door een vakje aan te kruisen of te klikken op een knop met de tekst 'Ik ga akkoord'. Dit type overeenkomst wordt een doorklikovereenkomst genoemd. Als een of meer voorwaarden van de doorklikovereenkomst afwijken van deze gebruiksvoorwaarden, zullen de voorwaarden van de doorklikovereenkomst deze gebruiksvoorwaarden aanvullen of wijzigen, uitsluitend wat betreft de zaken waarop de doorklikovereenkomst betrekking heeft.

Uw verplichting om waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken
U kan worden gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken op deze websites. Als u persoonsgegevens verstrekt aan Wright via deze websites, moet deze informatie waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn.

Eigendom van websites en content
Eigendom van deze websites. Deze websites, inclusief alle software en broncode die deze websites bevatten of worden gebruikt voor het functioneren van deze websites en alle tekst, foto's, afbeeldingen, illustraties, grafische elementen, geluidsopnamen, videoclips en videoclips met geluid, en ander materiaal op deze websites (gezamenlijk 'content') zijn beschermd op grond van toepasselijke wetgeving betreffende intellectuele eigendom en andere vormen van eigendom, waaronder, maar niet beperkt tot, die van de Verenigde Staten. Alle content en de intellectuele eigendomsrechten daarop berusten bij Wright Medical Group N.V. of zijn gelieerde ondernemingen of directe of indirecte dochterondernemingen of derden die Wright een licentie hebben verleend. De aanwezigheid van bepaalde content op deze websites houdt niet in dat afgezien wordt van rechten op die content. U verwerft geen eigendomsrechten op content die u bekijkt op deze websites. Tenzij hier uitdrukkelijk anders aangegevenm mag niets van deze content worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geherpubliceerd, gedownload, gewijzigd, vertoond, op internet geplaatst of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, elektronische of mechanische wijze, fotokopieëren, opnames of anderszins, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Wright.

Auteursrechten. Auteursrechten © Wright Medical Group N.V. of gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze websites is volledig in eigendom van Wright. Kopiëren, herdistribueren of publiceren van een deel van deze websites, geheel of gedeeltelijk, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wright. Overtreders worden vervolgd. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot deze websites door domeinen die wij kiezen te blokkeren Alle productnamen, al of niet in hoofdletters of met een handelsmerksymbool, zijn handelsmerken van Wright. Gebruik van deze handelsmerken zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Wright is verboden en kan een inbreuk vormen op het auteursrecht, merkenrecht of andere toepasselijke wetgeving, waaronder die inzake laster, smaad, publiciteit en privacy. Wat betreft de relatie tussen u en Wright zijn het Wright en zijn licentiegevers die eigenaar zijn van de auteursrechten op deze websites en alle content daarvan, en deze voor zich houden.

Beperkt gebruiksrecht. Wij verlenen u hierbij een beperkt recht om toegang tot deze websites te krijgen en ze te gebruiken en om een kopie te downloaden en af te drukken van content waar u op legale wijze toegang toe hebt verkregen, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik, en uitsluitend indien u geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsaanduidingen van dergelijke content verwijdert, wijzigt of verbergt. De bovengenoemde licentie is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden en omvat niet de toepassing van datamining, robots of vergelijkbare methoden voor gegevensverzameling of -extractie. Het gebruiksrecht kan op ieder moment zonder kennisgeving en zonder opgaaf van redenen worden ingetrokken. U stemt ermee in de content niet te gebruiken, vertonen, reproduceren, opnieuw te verzenden, wijzigen, distribueren, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden, in circulatie brengen, of exploiteren, geheel of gedeeltelijk, op enige wijze, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze gebruiksvoorwaarden, tenzij u voorafgaande schriftelijke toestemming van Wright ontvangt.

Handelsmerken. Alle handelsnamen, handelsmerken en dienstmerken die op deze websites voorkomen zijn de gedeponeerde of niet-gedeponeerde handelsmerken van Wright Medical Group N.V. of zijn gelieerde ondernemingen of directe of indirecte dochterondernemingen, of licentiegevers of andere derden (gezamenlijk 'handelsmerken') en worden beschermd door wetten en verdragen betreffende handelsmerken in de VS en daarbuiten. U mag geen van de op deze websites weergegeven handelsmerken gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wright of van de eigenaar van het handelsmerk.

Uw reacties. Uw opmerkingen, reacties, suggesties en andere mededelingen betreffende deze websites en de door middel van deze websites beschikbaar gestelde informatie, producten en diensten (gezamenlijk 'reacties') zijn welkom. Wright accepteert of wenst geen ongevraagde ideeën voor producten of diensten. U wordt verzocht om geen ideeën voor nieuwe producten of diensten te communiceren. U wordt er echter op gewezen dat u verklaart en garandeert dat ideeën of informatie die u in uw reacties opneemt op geen enkele wijze vertrouwelijk of in uw eigendom zijn en dat u het wettelijk recht hebt om deze ideeën en informatie openbaar te maken. Reacties die aan Wright worden gezonden, worden NIET als vertrouwelijk beschouwd. U heeft geen verhaalsrecht tegen Wright voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk op of misbruik van enig eigendomsrecht in uw communicatie aan ons. U wordt erop gewezen dat de reacties die u naar ons zendt door middel van deze websites het exclusieve eigendom van Wright zijn en blijven. Door het inzenden van uw reacties draagt u aan ons alle rechten, titels en belangen over in verband met uw reacties, waaronder alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan uw reacties. Wij hebben het recht om uw ingediende reacties toe te passen, te exploiteren, maken, gebruiken, kopiëren, openbaar te maken, vertonen of in het openbaar uit te voeren, distribueren, verbeteren of wijzigen voor welk doel dan ook, zonder beperking en zonderu daarvoor te vergoeden. Daarom verzoeken wij u om geen reacties te sturen die u niet aan ons wilt overdragen. Alle reacties dienen te worden verzonden via contact.

Andere beperkingen op uw gebruik van de websites van Wright
U mag deze websites niet gebruiken

 • om toegang te krijgen tot (of te proberen toegang te krijgen tot) delen of functies van deze websites waarvoor u niet de juiste goedkeuring hebt;
 • om zich voor te doen als een persoon of entiteit of valse informatie te geven over uzelf, uw leeftijd of uw band met een persoon of entiteit;
 • op een manier die in strijd is met nationale, staats-, plaatselijke of internationale wetgeving of voorschiften;
 • om met Wright te concurreren, waaronder het adverteren, promoten of verkopen van producten of diensten die concurreren met door Wright aangeboden producten of diensten;
 • om criminele of illegale activiteiten te te bevorderen of om educatieve informatie te verschaffen over illegale activiteiten;
 • op een manier die de netwerken of diensten die deze websites ondersteunen verstoort, onklaar maakt, onderbreekt, hindert of overmatig belast;
 • om e-mailadressen of andere contactgegevens op actieve of passieve wijze te verzamelen, op elektronische of andere wijze, om ongevraagde e-mail of andere berichten te versturen; of
 • op een wijze die wij, naar eigen goeddunken van Wright, beschouwen als beperkend of belemmerend voor het gebruik of het genot van deze websites door andere gebruikers.

Verwijderen van content
Als u om wat voor reden dan ook wenst dat wij content van deze websites verwijderen, neem dan contact met ons op via contact. Hoewel wij niet verplicht zijn om content te verwijderen uitsluitend wegens een verzoek daartoe, zal Wright alle dergelijke verzoeken bestuderen en content verwijderen waarvan wij vaststellen dat die verwijderd moet worden, naar goeddunken van Wright en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden (waaronder het privacybeleid van Wright) en van toepassing zijnde wetgeving.

Recht op wijziging of opheffing van websites
Wright behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd deze websites (of een gedeelte daarvan) te wijzigen of deze tijdelijk of permanent op te heffen, met of zonder kennisgeving. Wright is niet aansprakelijk jegens u of enige derde voor wijzigingen, opschorting of opheffing van deze websites.

Links naar andere websites
Deze websites kunnen links bieden naar andere websites, die door derden worden beheerd. Aangezien wij geen controle hebben over websites van derden, zijn wij niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van die websites en geven wij geen goedkeuring en dragen we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor content, reclame, diensten, producten of ander materiaal dat op of via dergelijke websites beschikbaar is. Wright is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op content, reclame, diensten, producten of ander materiaal dat op of via dergelijke websites beschikbaar is. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op uw gebruik van websites van derden. Uw gebruik van dergelijke websites is onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van de eigenaar van de betreffende websites.

Afwijzing van garantie
WRIGHT DOET GEEN UITSPRAKEN EN BIEDT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITES, DE CONTENT VAN DEZE WEBSITES OF PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR DEZE WEBSITES WORDT GEPROPAGEERD. DEZE WEBSITES EN ALLE CONTENT DAARVAN WORDEN AANGEBODEN ZOALS ZE ZIJN EN ZOALS BESCHIKBAAR. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJST WRIGHT ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, OP GROND VAN WET, GEWOONTE OF HANDELWIJZE OF UITVOERINGSWIJZE OF OP ENIGE ANDERE GROND, WAARONDER ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE TITEL, CONFORMITEIT MET WET- EN REGELGEVING, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ZONDER HET ALGEMENE KARAKTER VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, DOET WRIGHT GEEN UITSPRAKEN EN BIEDT HET TEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, CORRECTHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID VAN DE CONTENT VAN DEZE WEBSITES. WRIGHT ONDERSCHRIJFT GEEN MENING, ADVIES, OPMERKING OF VERKLARING OP DEZE WEBSITES VAN GEBRUIKERS, EN DERGELIJKE VERKLARINGEN VORMEN OP GEEN ENKELE WIJZE EEN WEERSPIEGELING VAN DE MENING, HET ADVIES OF EEN VERKLARING VAN WRIGHT.
Gebruikers stemmen ermee in dat het openen en gebruiken van deze website en de inhoud ervan voor eigen risico is.
Wright behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om informatie op elk moment te wijzigen, verwijderen of bij te werken zonder kennisgeving, echter zonder dat Wright enige verplichting op zich neemt om de informatie op deze website bij te werken.

Beperkingen van aansprakelijkheid
WRIGHT, ZIJN DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS OF DIENSTVERLENERS, OF ZIJN OF HUN RESPECTIEVE AANDEELHOUDERS, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS OF VERTEGENWOORDIGERS (GEZAMENLIJK 'DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN') ZIJN ONDER GEEN OMSTANDIGHEDEN AANSPRAKELIJK JEGENS U OF ENIGE DERDE DIE VIA U EEN VORDERING DOET GELDEN, VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE VEROORZAAKT DOOR OF IN VERBAND MET DEZE WEBSITES, HUN CONTENT, ENIGE DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE VIA DEZE WEBSITES BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, OF UW GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DEZE WEBSITES, WAARONDER VERLIES OF SCHADE DOOR VIRUSSEN DIE UW COMPUTERAPPARATUUR, SOFTWARE, GEGEVENS OF ENIG ANDER EIGENDOM KUNNEN BESCHADIGEN DOOR UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITES OF HET DOWNLOADEN VAN MATERIAAL VAN DEZE WEBSITES.
DIT IS EEN ALGEMENE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID, DIE VAN TOEPASSING IS OP ALLE VERLIEZEN EN SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (DIRECTE, INDIRECTE, ALGEMENE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, MOREELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET UITSLUITEND, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST), ONGEACHT OF DE VORDERING IS GEBASEERD OP OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE DOCTRINE, ZELFS ALS EEN BEVOEGD VERTEGENWOORDIGER VAN WRIGHT OF EEN ANDERE GEVRIJWAARDE PARTIJ WIST OF HAD KUNNEN WETEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ONGEACHT HET SLAGEN OF DE DOELTREFFENDHEID VAN ANDERE RECHTSMIDDELEN.
INDIEN WORDT VASTGESTELD DAT ENIG ONDERDEEL VAN DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ONGELDIG, ONRECHTMATIG OF NIET-AFDWINGBAAR IS OM WAT VOOR REDEN DAN OOK, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN WRIGHT, ZIJN DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS EN DIENSTVERLENERS EN ZIJN EN HUN RESPECTIEVELIJKE AANDEELHOUDERS, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS EN VERTEGENWOORDIGERS IN DAT GEVAL JEGENS U OF ENIGE PERSOON OF ENTITEIT DIE VIA U EEN VORDERING DOET GELDEN, WEGENS AANSPRAKELIJKHEID DIE ANDERS AFGEWEZEN ZOU ZIJN, NIET MEER BEDRAGEN DAN HONDERD DOLLAR ($100,00).
IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SOORTEN SCHADE NIET TOEGESTAAN. DAAROM IS EEN AANTAL VAN DEZE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.
NIETS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEPERKT AANSPRAKELIJKHEID OF SLUIT DEZE UIT, VOOR VERLIES OF SCHADE DIE NIET OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING RECHTMATIG KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

Kinderen tot dertien jaar
Wij zijn trots op deze websites en streven ernaar dat zij niemand kwetsen, van welke leeftijd dan ook. Deze websites zijn echter niet bedoeld voor kinderen of minderjarigen tot dertien jaar, zonder toestemming van een ouder of voogd. Als u denkt dat een kind persoonsgegevens heeft verstrekt op of door deze websites, zonder toestemming en toezicht van een ouder of voogd, neem dan contact met ons op zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Keuze van toepasselijke wetgeving, jurisdictie en plaats van rechtspraak
Deze gebruiksvoorwaarden en de relatie tussen u en Wright wordt beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met de federale wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika (VS) en de wetten van de staat Tennessee, VS, met uitsluiting van bepalingen betreffende conflicten van recht waaruit de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied zou blijken. EEN RECHTSVORDERING OF PROCEDURE BETREFFENDE UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITES OF DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZAL UITSLUITEND WORDEN BEHANDELD IN EEN STAATS- OF FEDERALE RECHTBANK IN SHELBY COUNTY, TENNESSEE, VS. U EN WRIGHT KOMEN ONHERROEPELIJK OVEREEN OM ZICH TE ONDERWERPEN AAN DE JURISDICTIE VAN DEZE RECHTBANKEN. U ziet uitdrukkelijk af van enige vordering betreffende een onjuiste plaats van rechtspraak en van enige vordering dat genoemde rechtbanken ongeschikt zijn. Als de rechtbank in het land waar u verblijft, vaststelt dat de bepalingen in deze alinea niet afdwingbaar zijn, stemt u in met bindende arbitrage.

Verjaring
U stemt ermee in dat, ongeacht enige tegenstrijdige wettelijke bepaling, vorderingen of acties voortkomend uit of gerelateerd aan uw gebruik van deze websites of deze gebruiksvoorwaarden moeten worden ingediend binnen 1 jaar na het ontstaan van de grond voor de vordering of actie, en dat deze daarna niet meer kunnen worden ingediend.

Algemeen
In deze gebruiksvoorwaarden betekent de term 'inclusief': 'inclusief, maar niet beperkt tot'. De titels van secties zijn uitsluitend voor naslagdoeleinden bestemd en vormen geen definitie, beperking, uitlegging of beschrijving van het doel of de strekking van een tekstdeel.
De op deze websites gepubliceerde informatie kan betrekking hebben op producten, programma's of diensten die in uw land niet beschikbaar zijn. Neem contact op met uw zakelijke contactpersoon van Wright voor de producten, programma's en diensten die voor u beschikbaar zijn.
Het op enig moment niet eisen van de toepassing van een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden of het niet uitoefenen van een hierin bepaald recht door Wright, kan niet worden opgevat als afzien van de betreffende bepaling of het betreffende recht. Alle afstandsverklaringen moeten schriftelijk zijn en ondertekend zijn door de zich verbindende partij. Tenzij de schriftelijke verklaring uitdrukkelijk anderszins aangeeft, kan een afstandsverklaring betreffende enige inbreuk op enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of op enig daarin bepaald recht niet worden uitgelegd als het doen van afstand betreffende daaropvolgende inbreuken op de betreffende bepaling, afstand van de bepaling zelf of afstand van een recht op grond van deze gebruiksvoorwaarden.
Als een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt aangemerkt, is die ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid niet van invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen, en de rechtbank zal een dergelijke bepaling vervangen door de geldige en afdwingbare bepaling die de meeste gelijkenis vertoont met het doel en het economische effect van een dergelijke bepaling. De overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht.
Deze gebruiksvoorwaarden bevatten de gehele overeenkomst tussen ons, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Wright wat betreft het onderwerp ervan.
Deze gebruiksvoorwaarden mogen uitsluitend worden gewijzigd zoals hierboven in deze gebruiksvoorwaarden is aangegeven.

Contact
Als u vragen of bedenkingen hebt betreffende dit beleid, neem dan contact met ons op.

Privacybeleid

Wright Medical Group N.V. en haar verbonden ondernemingen (gezamenlijk 'Wright', 'wij' of 'ons') hebben de vaste intentie om u de nodige informatie te bieden om een geïnformeerde keuze te maken over de manier waarop u deze websites en mobiele toepassingen ('de sites') gebruikt. Dit beleid beschrijft de persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u de sites gebruikt. Dit beleid beschrijft ook hoe we omgaan met de persoonsgegevens die u met ons deelt en sommige stappen die we nemen om uw privacy te beschermen.

In dit beleid betekent 'persoonsgegevens' informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, uw e-mailadres en uw foto.

Als u vragen hebt over dit beleid of over deze privacypraktijk, neem dan contact met ons op.

Wright Medical Group N.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Nederland
(+ 31) 20 521-4777

[e-mailadres beveiligd]

Uw instemming met dit beleid
Neem een paar minuten de tijd om dit beleid door te nemen. Door deze websites te openen of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van dit beleid. ALS U NIET INSTEMT MET HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS ZOALS BESCHREVEN IN DIT BELEID, DIENT U DEZE WEBSITES AF TE SLUITEN EN MAG U ZE NIET GEBRUIKEN.

Dit beleid maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van Wright.
Dit beleid maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden waaraan uw gebruik van deze websites is onderworpen. Onder aan iedere pagina van deze websites vindt u een link naar deze gebruiksvoorwaarden.

Dit beleid kan veranderen
Bij het toevoegen van nieuwe eigenschappen en functies aan deze websites, kan het nodig zijn om dit beleid te bij te werken of te herzien. Wij behouden ons het recht voor om dit te doen, op elk moment en zonder kennisgeving, door de herziene versie op deze websites te plaatsen. De wijzigingen gaan in op de datum waarop wij de herziene versie op deze websites plaatsen. Ze zijn uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens die we verzamelen nadat we de herziene versie hebben geplaatst. Uw gebruik van deze websites na een dergelijke wijziging houdt in dat u instemt met de voorwaarden van het gewijzigde beleid. Daarom is het belangrijk om dit beleid regelmatig door te nemen. Als we dit beleid wijzigen, plaatsen we ten minste dertig dagen vanaf de nieuwe ingangsdatum een bericht boven aan het beleid.

U kunt op ieder moment de huidige versie van dit beleid openen, door te klikken op de link 'privacybeleid' onder aan iedere pagina van deze websites.

Privacymeldingen
Dit beleid kan van tijd tot tijd worden aangevuld of gewijzigd door privacymeldingen ('privacymeldingen') die worden geplaatst op het moment dat we persoonsgegevens verzamelen. Bepaalde pagina's van deze websites kunnen bijvoorbeeld privacymeldingen bevatten met informatie over de persoonsgegevens die we op die pagina's verzamelen, waarom we die informatie nodig hebben, en uw mogelijke keuze over de wijze waarop we die informatie gebruiken. De privacymeldingen van Wright maken onderdeel uit van dit beleid.

Landspecifieke meldingen
Privacyvereisten verschillen van land tot land. Om aan deze vereisten te voldoen, kunnen wij bepaalde 'landspecifieke meldingen' opnemen als onderdeel van dit beleid. Als een of meer voorwaarden in een landspecifieke melding afwijken van de algemene voorwaarden van dit beleid, vormen de voorwaarden van de landspecifieke melding een aanvulling of wijziging van dit beleid, maar uitsluitend voor zover de wetten van het betreffende land van toepassing zijn op het verzamelen van persoonsgegevens door deze websites.

Andere overeenkomsten
Wanneer u zich aanmeldt voor het gebruik van een bepaalde functie van deze websites, kunt u worden gevraagd om in te stemmen met bijzondere gebruiksvoorwaarden betreffende uw gebruik van die functies. In dat geval wordt u mogelijk gevraagd om expliciet in te stemmen met de bijzondere gebruiksvoorwaarden, bijvoorbeeld door een vakje aan te kruisen of te klikken op een knop met de tekst 'Ik ga akkoord'. Dit type overeenkomst wordt een doorklikovereenkomst genoemd. Als een of meer voorwaarden van de doorklikovereenkomst afwijken van dit beleid, zullen de voorwaarden van de doorklikovereenkomst dit beleid aanvullen of wijzigen, maar uitsluitend wat betreft de zaken waarop de doorklikovereenkomst betrekking heeft.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij wanneer u deze websites gebruikt?
Informatie die u verstrekt. Wij verzamelen de persoonsgegevens die u bewust verstrekt (met uw muis en toetsenbord) bij gebruik van deze websites. De informatie die we verzamelen is afhankelijk van hoe u deze websites gebruikt. Bijvoorbeeld:

Als u zoekt naar een chirurg in uw regio, verzamelen we de contactgegevens die u verzendt.

Als u solliciteert op een baan bij Wright, verzamelen wij uw contactgegevens en een cv dat u eventueel uploadt.

Als u contact met ons opneemt via deze websites om aanvullende informatie aan te vragen, verzamelen wij de informatie die in uw verzoek staat.

Informatie die uw webbrowser ons stuurt. Wij verzamelen informatie die uw webbrowser ons automatisch stuurt. Het gaat daarbij gewoonlijk om uw IP-adres, de naam en versie van uw besturingssysteem, de naam en versie van uw browser, de datum en tijd van uw bezoek, en de pagina's die u bezoekt. Als u wilt weten welke informatie uw browser verstuurt, of als u de instellingen wilt wijzigen, kijk dan in uw browser.

Met deze informatie wordt u niet persoonlijk geïdentificeerd. In het algemeen gebruiken wij deze informatie om deze websites te verbeteren en ze beter te doen aansluiten op de door bezoekers gebruikte technologie. In de meeste gevallen koppelen we de door uw browser gezonden informatie niet aan informatie waaruit uw identiteit blijkt. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Als u bijvoorbeeld een gebruikersidentiteit hebt aangemaakt door u aan te melden voor een met wachtwoord beschermd gedeelte van de websites, kan Wright uw IP-adres koppelen aan informatie waaruit uw identiteit blijkt. We kunnen ook serverlogbestanden (met de IP-adressen van bezoekers) bekijken om veiligheidsredenen, zoals het detecteren van inbraken op het netwerk van Wright. Als wij criminele activiteiten vermoeden, kunnen we de serverlogbestanden doorgeven aan de relevante opsporingsautoriteiten, die de informatie kunnen gebruiken om personen te traceren en identificeren.

Cookies en vergelijkbare technologieën Wij gebruiken 'cookies' en vergelijkbare webtechnologieën om informatie te verzamelen en ter ondersteuning van bepaalde functies van deze websites. Een cookie is een stukje webcode dat primair voor een van de volgende toepassingen wordt gebruikt: analyseren van verkeer op de website en gedrag van gebruikers, werking van de toepassing en gegevensopslag. We gebruiken twee soorten cookies: 'sessiecookies' en 'permanente cookies'.

We gebruiken sessiecookies om een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer aan uw computer toe te wijzen. Dankzij dit nummer kunnen wij u volgen bij het openen van nieuwe pagina's. Een sessiecookie verloopt wanneer u de browser sluit.

We gebruiken sessiecookies om statistische informatie te verzamelen over de manieren waarop bezoekers deze websites gebruiken: welke pagina's ze bezoeken, op welke links ze klikken en hoe lang ze op iedere pagina blijven. Wij analyseren deze informatie (zogenoemde ‘clickstream data’) om een beter begrip te krijgen van de interesses en behoeften van gebruikers en om de inhoud en functies van deze websites te verbeteren. Sessiecookies identificeren u niet persoonlijk.

We gebruiken permanente cookies (die niet verlopen wanneer u de browser sluit) voor verschillende doeleinden. Net als sessiecookies worden deze gebruikt om een unieke code aan uw computer toe te wijzen. Omdat deze cookies permanent zijn, kunnen we aan de hand hiervan uw computer herkennen bij volgende bezoeken aan de websites. Door gebruik van permanente cookies kunnen we clickstream data van meer dan één bezoek aan de website verzamelen en analyseren. Permanente cookies blijven op uw computer totdat u ze verwijdert of totdat ze verlopen. De tijd tot ze verlopenvarieert en wordt ingesteld door Wright en/of derde dienstverleners.

Tot slot worden beide typen cookies (permanente en sessiecookies) af en toe gebruikt om te helpen bij de juiste werking van toepassingen en functies van deze websites.

Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u uw browser instellen om cookies te weigeren of om u erop te wijzen wanneer er een cookie op uw computer wordt geplaatst. U kunt cookies ook verwijderen wanneer u deze websites verlaat. Hoewel u niet verplicht bent om bij het bezoek aan deze websites cookies te accepteren, kunt u niet alle functies en mogelijkheden van deze websites gebruiken als u uw browser instelt om cookies te weigeren.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
Algemeen. We gebruiken de persoonsgegevens die we via deze websites verzamelen:

om de informatie, producten en diensten te leveren waarom u vraagt;

voor beveiliging, kredietdoeleinden of voorkoming van fraude;

om u een doeltreffende klantenservice te bieden;

om u een ervaring op maat te bieden bij gebruik van deze websites;

om u informatie en meldingen te sturen in verband met uw gebruik van deze websites;

om uw behoeften en interesses beter te begrijpen;

om de inhoud, functies en bruikbaarheid van deze websites te verbeteren;

om de producten en diensten van Wright te verbeteren;

om de marketing- en promotieactiviteiten van Wright te verbeteren; en

voor andere doeleinden die worden vermeld in een toepasselijke privacymelding, landspecifieke melding of andere overeenkomst tussen u en ons.

Sollicitatie-informatie. Sommige van deze websites hebben een 'werken bij'-gedeelte of links naar externe vacaturewebsites. Wanneer u deze sites of sites van derden gebruikt om naar vacatures te zoeken of om te solliciteren op een functie, kunt u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, opleiding en werkervaring. U kunt ons ook uw cv en andere informatie met betrekking tot het zoeken naar werk of uw sollicitatie sturen. Wij gebruiken de door u verzonden informatie voor werving, indienstneming en personeelsbeheer, maar niet voor directe-marketingdoeleinden. Meer specifiek gebruiken we de informatie die we verzamelen via de 'werken bij' gedeelten van deze websites:

om te reageren op uw zoekopdrachten en verzoeken om informatie;

om uw sollicitatie te behandelen en uw kwalificaties te beoordelen;

om contact met u op te nemen over uw sollicitatie, bijvoorbeeld om een gesprek te plannen;

om contact met u op te nemen over andere carrièremogelijkheden waarvan we denken dat die voor u interessant zullen zijn;

om gegevens over werving, sollicitanten en medewerkers bij te houden;

om detoepasselijke wetgeving na te leven, zoals wetgeving betreffende gelijke kansen; en

om activiteiten op het gebied van werving, indienstneming en personeelsbeheer te verbeteren.

We wijzen u erop dat u door het naar ons verzenden van persoonsgegevens door middel van het gedeelte 'werken bij' van onze websites of een website van een derde partij, ons toestemming geeft om uw informatie over te brengen naar een wervingsdatabase en de informatie daar op te slaan. Wij kunnen deze informatie ook gebruiken om contact op te nemen met uw referenties of om een uittreksel uit uw strafblad te verkrijgen. Als u door een van ons wordt aangenomen, wordt de informatie die u tijdens de sollicitatieprocedure hebt verstrekt deel van de personeelsdossiers van Wright en kan deze worden gebruikt om gegevensvelden vooraf in te vullen op websites die met een wachtwoord worden beschermd, voor personeelsbeheerdoeleinden, zoals websites waarop de secundaire arbeidsvoorwaarden van medewerkers worden geadministreerd. De gedeelten 'werken bij' van deze websites kunnen worden 'aangedreven' door een derde dienstverlener, en er kunnen aanvullende voorwaarden en aanvullend privacybeleid op van toepassing zijn.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Dienstverleners. Via deze sites verzamelde persoonlijke informatie wordt mogelijk gedeeld met bedrijven en organisaties die namens Wright diensten uitvoeren.

Tracking-tools van derden. Wij gebruiken ook tracking-tools van derden ter verbetering van de prestaties en functies van onze sites. Deze tracking-tools van derden zijn zo ontworpen dat er uitsluitende niet-persoonlijke informatie over uw gebruik van de sites wordt verzameld. Wees u er echter wel van bewust dat deze tools worden gemaakt en beheerd door partijen die niet buiten onze macht liggen. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor welke informatie in feite wordt vastgelegd door dergelijke derden, noch voor hoe dergelijke derden die informatie gebruiken en beveiligen.

Het gebruik van de verzamelde gegevens. De gegevens worden verzameld om ons in staat te stellen onze diensten aan te bieden, evenals voor de volgende doeleinden: Remarketing en behavioral targeting, reclame, analyses en interactie met externe sociale netwerken en platforms.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van verzamelde gegevens. Persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende services:

 • Analyse
  De services in dit onderdeel stellen ons in staat om webverkeer te volgen en analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers bij te houden.
 • Facebook Ads-conversietracking (Facebook)
  Facebook Ads-conversietracking is een analytische service aangeboden door Facebook, Inc., die verband legt tussen gegevens van het Facebook-reclamenetwerk en handelingen die op onze sites worden verricht. Verzamelde gegevens: Cookie- en gebruiksgegevens. Bezoekers kunnen het privacybeleid van Facebook bekijken door op de onderstaande link te klikken.
  Privacybeleid Facebook
 • Google AdWords-conversietracking (Google)
  Google AdWords-conversietracking is een analytische service aangeboden door Google, Inc. (“Google”), die verband legt tussen gegevens van het Google AdWords-reclamenetwerk en handelingen die op onze sites worden verricht. Verzamelde gegevens: Cookie- en gebruiksgegevens. Bezoekers kunnen het privacybeleid van Google bekijken door op de onderstaande link te klikken.
  Privacybeleid Google
 • Google Analytics (Google)
  Google Analytics is een service voor webanalyse aangeboden door Google. Google gebruikt de verzamelde gegevens voor het volgen en onderzoeken van het gebruik van onze sites, voor het opstellen van rapporten over haar activiteiten en om deze te delen met andere Google-services. Google gebruikt de verzamelde gegevens mogelijk voor het contextualiseren en personaliseren van de reclames van haar eigen reclamenetwerk. Verzamelde gegevens: Cookie- en gebruiksgegevens. Bezoekers kunnen het privacybeleid van Google bekijken en/of zich uit te schrijven voor deze service door op de onderstaande links te klikken.
  Privacybeleid Google – Uitschrijven
 • Remarketing en behavioral targeting
  Deze services stellen ons en onze partners in staat tot het invullen, optimaliseren en aanbieden van reclame op basis van het gebruik van onze sites door de bezoeker in het verleden. Deze activiteit wordt verricht door het bijhouden van gebruiksgegevens en met behulp van cookies, informatie die wordt overgebracht naar de partners die verantwoordelijk zijn voor de activiteiten op het gebied van remarketing en behavioral targeting.
 • AdRoll (Semantic Sugar, Inc.)
  AdRoll is een reclameservice aangeboden door Semantic Sugar, Inc. Verzamelde gegevens: Cookie- en gebruiksgegevens. Bezoekers kunnen het privacybeleid van AdRoll bekijken door op de onderstaande link te klikken.
  Privacybeleid AdRoll
 • AdWords Remarketing (Google)
  AdWords Remarketing is een service voor remarketing en behavioral targeting aangeboden door Google, die de activiteit van onze sites verbindt met het Adwords-reclamenetwerk. Verzamelde gegevens: Cookie- en gebruiksgegevens. Bezoekers kunnen het privacybeleid van Google bekijken en/of zich uit te schrijven voor deze service door op de onderstaande links te klikken.
  Privacybeleid Google – Uitschrijven
 • Remarketing via Google Analytics for Display Advertising (Google)
  Google Analytics for Display Advertising is een service voor remarketing en behavioral targeting aangeboden door Google, die de tracking-activiteit uitgevoerd door Google Analytics en de bijbehorende cookies verbindt met het Adwords-reclamenetwerk. Verzamelde gegevens: Cookie- en gebruiksgegevens. Bezoekers kunnen het privacybeleid van Google bekijken en/of zich uit te schrijven voor deze service door op de onderstaande links te klikken.
  Privacybeleid Google – Uitschrijven

Zakelijke transacties. Wij kunnen besluiten, om strategische of andere redenen, om een of meer van de zakelijke activiteiten van Wright te verkopen, kopen, fuseren of anderszins reorganiseren. Een dergelijke transactie kan gepaard gaan met de bekendmaking van persoonsgegevens aan mogelijke kopers. In dergelijke gevallen nemen wij redelijke maatregelen ter bescherming van de door ons bekendgemaakte persoonsgegevens, bijvoorbeeld door de mogelijke koper te verplichten om een geheimhoudingsverklaring te tekenen, waardoor het gebruik van de persoonsgegevens wordt beperkt en de vertrouwelijkheid ervan wordt beschermd.

Zakelijke overdrachten. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan een onderneming die aandelen of activa van Wright heeft gekocht, bijvoorbeeld als gevolg van een verkoop, fusie, reorganisatie of liquidatie. In geval van een dergelijke overdracht is het gebruik door de koper van uw persoonsgegevens nog steeds onderworpen aan dit beleid en aan de privacyvoorkeuren die u bij ons hebt aangegeven.
Naleving van wetgeving en bescherming van de rechten van Wright en die van anderen. Wij kunnen persoonsgegevens openbaar maken als wij te goeder trouw geloven dat openbaarmaking passend is om uitvoering te geven aan wetgeving, een bevel van de rechtbank of een dagvaarding. Wij kunnen ook persoonsgegevens openbaar maken om een mogelijk misdrijf, zoals fraude of identiteitsdiefstal, te voorkomen of onderzoeken, om de online gebruiksvoorwaarden van Wright of andere overeenkomsten te handhaven of toe te passen, of om de eigen rechten of eigendom van Wright of de rechten, eigendom of veiligheid van de gebruikers van Wright of anderen te beschermen.

Zoals beschreven in een privacymelding. Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken zoals beschreven in een privacymelding geplaatst op de webpagina waar u de betreffende informatie verstrekt. Door uw persoonsgegevens te verstrekken op die webpagina stemt u in met de openbaarmaking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in die privacymelding.

Zoals beschreven in een landspecifieke melding. Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken zoals beschreven in een landspecifieke melding, geplaatst op de website wanneer u de betreffende informatie verstrekt. Door uw persoonsgegevens te verstrekken op die webpagina stemt u in met de openbaarmaking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in die landspecifieke melding.
Zoals beschreven in een doorklikovereenkomst. Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken zoals beschreven in een doorklikovereenkomst waarmee u akkoord bent gegaan.

Uw keuzes
Algemeen. Wij respecteren uw recht om te kiezen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Daarom kunnen wij u vragen om uw keuzes aan te geven op het moment dat we uw persoonsgegevens verzamelen.

Eerder aangegeven voorkeuren. U kunt veranderingen aanbrengen in eerder aangegeven voorkeuren over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en delen. Als u op welk moment dan ook van de verzendlijst van Wright geschrapt wilt worden, neem dan contact met ons op. Geef uw volledige naam, postadres en e-mailadres zodat we u op de verzendlijsten van Wright kunnen vinden. Geef ons voldoende tijd om aan uw verzoek te voldoen.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens openen, bijwerken of wijzigen?
Sommige van deze websites hebben links waarmee u toegang kunt krijgen tot sommige van uw persoonsgegevens en deze kunt bijwerken. In andere gevallen hebt u echter hulp nodig. Als u toegang wilt krijgen tot uw persoonlijke informatie of deze wilt bijwerken of corrigeren, neem dan contact met ons op. Wij zullen binnen een redelijke tijd antwoorden, in ieder geval binnen de wettelijke termijn. Wij kunnen u om aanvullende informatie vragen, om uw identiteit te controleren. In de meeste gevallen geven we u toegang en corrigeren of verwijderen we alle onjuiste informatie die u vaststelt. In sommige gevallen kunnen we echter uw verzoek beperken of weigeren als dit wettelijk is toegestaan of verplicht is, of als we uw identiteit niet kunnen verifiëren.

Beveiliging
Hoe beschermen we persoonsgegevens? Wij nemen redelijke voorzorgsmaatregelen om een beveiligingsniveau te bieden dat passend is voor de gevoeligheid van de persoonsgegevens die we verzamelen. Hoewel wij redelijke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen gebruik of openbaarmaking door onbevoegden, kunnen wij de beveiliging van via het internet verzonden of in de databases van Wright opgeslagen informatie niet garanderen.

Met een wachtwoord beschermde delen van deze websites. Voor uw bescherming kunnen bepaalde delen van deze websites met een wachtwoord beschermd zijn. U bent er verantwoordelijk voor om uw wachtwoorden geheim te houden. Wij hebben het recht om aan te nemen dat iemand die deze websites opent met een aan u toegewezen wachtwoord, het recht heeft om dat te doen. U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteiten van iemand die deze websites opent met een aan u toegewezen wachtwoord, zelfs als de betreffende persoon in werkelijkheid geen toestemming van u heeft. Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw wachtwoord is ontdekt of gebruikt door onbevoegden, moet u het direct wijzigen met behulp van de op deze websites geboden functie.

Links naar en van andere websites.
Deze websites kunnen links bieden naar andere websites, die door derden worden beheerd. Aangezien wij geen controle hebben over websites van derden, zijn wij niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van die websites en geven wij geen goedkeuring en dragen we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor content, reclame, diensten, producten of ander materiaal dat op of via dergelijke websites beschikbaar is. Wright is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op content, reclame, diensten, producten of ander materiaal dat op of via dergelijke websites beschikbaar is. Dit beleid is niet van toepassing op uw gebruik van websites van derden. Op uw gebruik van dergelijke websites zijn de voorwaarden en het beleid van de eigenaar van de betreffende websites van toepassing.

Kinderen tot dertien jaar
Wij zijn trots op deze websites en streven ernaar dat zij niemand kwetsen, van welke leeftijd dan ook. De websites van Wright zijn echter niet bedoeld voor kinderen of minderjarigen jonger dan dertien jaar, zonder toestemming van een ouder of voogd. Als u denkt dat een kind persoonsgegevens heeft verstrekt op of door deze websites, zonder toestemming en toezicht van een ouder of voogd, neem dan contact met ons op zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Informatie voor bezoekers van deze websites van buiten de Verenigde Staten
De onder dit beleid vallende websites worden gehost op servers in de Verenigde Staten, hoewel wij ons het recht voorbehouden om de websites te verplaatsen naar servers elders in de wereld. Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten of in een ander land. Wij kunnen bovendien uw persoonsgegevens overbrengen naar dienstverleners en anderen die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of een ander land, voor de in dit beleid beschreven doeleinden. Verschillende landen hebben verschillende privacywetgeving en -vereisten en sommige bieden minder wettelijke bescherming van uw persoonsgegevens dan andere. Echter, ongeacht waar uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, overgebracht of opgeslagen, als deze zijn verzameld onder toepassing van dit beleid worden ze beschermd door de voorwaarden van dit beleid en eventuele privacymeldingen, landspecifieke meldingen of andere overeenkomsten die op u van toepassing zijn.

DOOR GEBRUIK VAN DEZE SITES STEMT U IN MET HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN OVERBRENGEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF NAAR EEN ANDER LAND TER WERELD, ONDER TOEPASSING VAN DE VOORWAARDEN VAN DIT BELEID

Toepasselijk recht
Dit beleid maakt deel uit van deze gebruiksvoorwaarden en is als zodanig onderworpen aan de wetgeving van de staat Tennessee, Verenigde Staten van Amerika, zonder inachtneming van de bepalingen inzake wetsconflicten.

Bijzondere bekendmaking voor inwoners van Californië
Individuele bezoekers van onze website die in Californië woonachtig zijn en hun persoonlijke informatie aan ons hebben verstrekt, kunnen verzoeken om informatie over de bekendmaking door ons van bepaalde categorieën van persoonlijke informatie aan derden ten behoeve van direct marketing. Een dergelijk verzoek moet bij ons worden ingediend via een van de volgende adressen:

Wright Medical Group N.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Nederland

(+ 31) 20 521-4777

[e-mailadres beveiligd]

Binnen dertig dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek verschaffen wij een lijst met de categorieën van persoonlijke informatie die aan derden wordt bekendgemaakt ten behoeve van direct marketing door derden in het direct voorafgaande kalenderjaar, samen met naam en adres van de betreffende derden. Dit verzoek kan niet vaker dan eenmaal per kalenderjaar worden ingediend. Wij behouden ons het recht voor om niet te reageren op verzoeken ingediend via andere dan de in deze paragraaf vermelde adressen.

Wright biedt geen ondersteuning voor DNT:
Op dit moment herkent de website van Wright geen automatische browsersignalen met betrekking tot trackingmechanismen, waaronder eventuele ‘do not track’-instructies. U kunt uw privacyvoorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies en dergelijke technologie echter wijzigen via uw browser. U kunt uw browser instellen om alle cookies te aanvaarden, bepaalde cookies te blokkeren, uw toestemming te vragen voordat een cookie in uw browser wordt geplaatst of alle cookies te blokkeren. Zie het onderdeel ‘Help’ van uw browser voor meer informatie.

Vragen over dit privacybeleid
Als u vragen of bedenkingen hebt betreffende dit beleid, neem dan contact met ons op

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software